Provozované činnosti

Základní údaje:
Název provozovatele Skládka Chocovice s.r.o.
64361322
IČP 1000895068
ORP 4102 Cheb
IČZÚJ 539023 Chocovice
Ulice Chocovice 20
PSČ 351 34
Obec Třebeň
Kompostárna, IČZ 00044 přijímané odpady :
Kód Kategorie Název odpadu Poznámka
020103 O Odpad rostlinných pletiv
020107 O Odpady z lesnictví
020304 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030101 O Odpadní kůra a korek
030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030308 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
150101 O Papírové a lepenkové obaly
150103 O Dřevěné obaly
160306 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
170201 O Dřevo
190805 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190814 O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 pouze odvodněné
190901 O Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
200111 O Textilní materiály
200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200201 O Biologicky rozložitelný odpad
200302 O Odpad z tržišť
200307 O Objemný odpad
Sběr a výkup odpadů, IČZ 00213, přijímané odpady:
Kód Kategorie Název odpadu Poznámka
020104 O Odpadní plasty (kromě obalů)
030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
040209 O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
040222 O Odpady ze zpracovaných textilních vláken
070212 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
070213 O Plastový odpad
080112 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080318 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
100101 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102 O Popílek ze spalování uhlí
100103 O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
120105 O Plastové hobliny a třísky
120121 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
150101 O Papírové a lepenkové obaly
150102 O Plastové obaly
150103 O Dřevěné obaly
150104 O Kovové obaly
150105 O Kompozitní obaly
150106 O Směsné obaly
150107 O Skleněné obaly
150109 O Textilní obaly
150203 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103 O Pneumatiky
160112 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
160119 O Plasty
160120 O Sklo
160122 O Součástky jinak blíže neurčené
160199 O Odpady jinak blíže neurčené
160214 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160216 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
160304 O Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
160306 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
160509 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
160604 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
160605 O Jiné baterie a akumulátory
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 O Dřevo
170202 O Sklo
170203 O Plasty
170601 N Izolační materiál s obsahem azbestu
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605 N Stavební materiály obsahující azbest
170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
180104 O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
180107 O Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
180206 O Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
190501 O Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
190502 O Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
190801 O Shrabky z česlí
190802 O Odpady z lapáků písku
190805 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190809 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190814 O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
190901 O Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190904 O Upotřebené aktivní uhlí
200101 O Papír a lepenka
200102 O Sklo
200108 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200110 O Oděvy
200111 O Textilní materiály
200125 O Jedlý olej a tuk
200128 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
200130 O Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
200134 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139 O Plasty
200141 O Odpady z čištění komínů
200199 O Další frakce jinak blíže neurčené
200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200301 O Směsný komunální odpad
200302 O Odpad z tržišť
200303 O Uliční smetky
200304 O Kal ze septiků a žump
200306 O Odpad z čištění kanalizace
200307 O Objemný odpad
200399 O Komunální odpady jinak blíže neurčené
Recyklace stavebních odpadů, IČZ 00014, přijímané odpady:
Kód Kategorie Název odpadu Poznámka
170101 O Beton
170102 O Cihly
170103 O Tašky a keramické výrobky
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 O Dřevo
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Rekultivace bývalé pískovny, IČZ 00206, přijímané odpady:
Kód Kategorie Název odpadu Poznámka
010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
101314 O Odpadní beton a betonový kal
170101 O Beton
170102 O Cihly
170103 O Tašky a keramické výrobky
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190503 O Kompost nevyhovující jakosti
200202 O Zemina a kameny
Terénní úpravy bývalé skládky, IČZ 00306 přijímané odpady::
Kód Kategorie Název odpadu Poznámka
010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
101201 O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101208 O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101301 O Odpad surovin před tepelným zpracováním
101314 O Odpadní beton a betonový kal
170101 O Beton pouze mech. upravené a homogenizované
170102 O Cihly pouze mech. upravené a homogenizované
170103 O Tašky a keramické výrobky pouze mech. upravené a homogenizované
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
190503 O Kompost nevyhovující jakosti pouze do svrchní vrstvy
200202 O Zemina a kameny
Nabízené produkty:
Komodita Použití
Asfaltový recyklát netříděný
Asfaltový recyklát 0 - 32 mm Pro konstrukční vrstvy cest a zpevněných ploch
Asfaltový recyklát 32 - 80 mm Pro vrchní vrstvy cest a průmyslových ploch
Betonový recyklát netříděný Pro konstrukční vrstvy cest a zpevněných ploch
Betonový recyklát frakce 0 - 32 mm Pro vrchní vrstvy cest a průmyslových ploch
Betonový recyklát frakce 32 - 80 mm Pro opravy překopů a komunikací (jako konstrukční vrstva)
Nivelační zemina frakce 0 - 32 mm Pro terénní úpravy
Pěstební substrát Pro zakládání a údržbu zeleně, parkových ploch, pro zlepšení vlastností půd
Kompost Pro hnojení, zlepšení vlastností půd zahrádek, pařenišť a skleníků